ładowanie strony

RODO-Ochrona danych osobowych

KLAUZULA  INFORMACYJNA

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (tzw. RODO), prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Behapowiec Janusz Stasiak, z siedzibą w Zgierzu ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 9/53, NIP 7321099046. („Administrator”)

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na wyżej wymieniony adres lub e-mail: biuro@behapowiec.eu

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do realizacji postanowień zawartej pomiędzy nami umowy, w tym do:

 • Realizacji zadań zleconych nam w ramach zawartej pomiędzy nami umowy o współpracy (podstawa prawna –  art.6 ust.1 lit. b RODO)
 • Kontaktowania się z Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z:

 • Obowiązującymi przepisami prawa dla celów podatkowych i rachunkowych.
 • Windykacją należności: prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • Ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna – art. 6 lit. f RODO)

Jeśli wyrażą Państwo zgodę, przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • Obsługi Państwa zapytań i próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy, w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonywaniem umowy,
 • Zapisywania danych w plikach Cookies.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym momencie poprzez przekazanie nam informacji poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej: www.behapowiec.eu w zakładce Kontakt lub w przypadku plików cookies poprzez dokonanie zmian w przeglądarce internetowej. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Kategorie danych, które przetwarzamy

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć usługi:

 • Nazwa firmy, imię i nazwisko, adres siedziby firmy,
 • NIP,
 • Adres e-mail, telefon kontaktowy,
 • Dane pracowników, które nam Państwo powierzacie do przetwarzania w celu realizacji umowy współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, stanowisko pracy, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Jeżeli z jakiegoś powodu nie otrzymamy od Państwa tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli świadczyć Państwu usług.

 1. Odbiorcy danych

Nie udostępniamy Państwa danych oraz danych nam powierzonych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres trwania zawartej pomiędzy nami umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • Dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy – przez okres 3 lat.
 • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych – przez okres maksymalnie 5 lat.
 1. Państwa prawa
 • Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj. prawa do dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Macie Państwo prawo wnieś skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 1. Informacja o wymogu /dobrowolności podania danych

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 1. Informacja o źródle danych

W większości sami przekazujecie nam Państwo dane osobowe, lub dane osobowe np. pracowników, które przetwarzamy dla realizacji Państwa potrzeb. W razie konieczności Państwa dane możemy pozyskać również ze źródeł publicznych takich jak: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Baza Internetowa REGON.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Przekazane nam przez Państwa dane osobowe oraz dane osobowe powierzone do przetwarzania nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Administrator Danych Osobowych
P.H.U. Behapowiec Janusz Stasiak